Hvem, hvad, hvor?

Birkelundens baggrund

Grundejerforeningen

Bestyrelsen

Vedtægter

Økonomi

Deklarationer (download)

Bebyggelsens udseende

Vand og varmeforsyning

TV og Internet

Kloak og regnvandsbrønde

Veje og parkeringspladser

Udendørsbelysning

Fællesarealer og legepladser

Stiger, trillebøre mm.

Ejerskifte

Oversigt over bebyggelsen

Hvem, hvad, hvor (download)

Birkelundens baggrund

I november 1966 ansøgtes Høje Taastrup kommune om tilladelse til, at udstykke et daværende gartneri til boligområde. Denne tilladelse blev givet i 1967.

En del af området lå på det tidspunkt i Ishøj Kommune, men med planlægningen af Sydskellet, i slutningen af 60’erne, blev der dannet en ny naturlig kommunegrænse lige umiddelbart syd for denne nye vej.

Efter at forhandlingerne om fastlæggelse af de nye kommunegrænser faldt på plads, blev den endelige byggetilladelse givet til byggefirmaet Henry Munksgaard, Charlottenlund i december 1969.

Bebyggelsen Birkelunden blev påbegyndt i 1970 og opførtes over flere etaper og den 1. april 1975 overtog grundejerforeningen fællesarealerne fra byggefirmaet Henry Munksgaard.

Bebyggelsen bestod efter endt opførelse af 83 ens rækkehuse, en varmecentral samt en ejerlejlighed, beliggende over varmecentralen.

Grundejerforeningen

Foreningens formål er beskrevet i § 2 i foreningens vedtægter.

Grundejerforeningen blev formelt stiftet på en generalforsamling den 21. april 1971.

Grundejerforeningen omfatter følgende matr. nr. af Taastrup Valby by, Rønnevang Sogn. (tidligere Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke):

47b, 47c, 47d, 47e, 47f, 47g, 47h, 47i, 47k, 47l, 47m, 47n, 47o, 47p, 47q, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47x, 47y, 47z, 47æ, 47ø, 47aa, 47ab, 47ac, 47ad, 47ae, 47af, 47ag, 47,ah, 47ai, 47ak, 47al, 47am, 47an, 47ao, 47ap, 47aq, 47ar, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59h, 59i, 59p, 59q, 59r, 59s, 59t, 59u, 59v, 59x, 59y, 59z, 59æ, 59ø, 59aa, 59ab, 59ac, 59ad, 59ae, 59af, 59ag, 59ah, 59ai, 59ak, 59al, 59am, 59an, 59ao, 59ap, 59aq, 59ar, 59as, 59at, 59au, 59av, 59ax, 59ay og 59az.

I deklaration af 26.06.1970 vedrørende bebyggelsesplan for matr. nr. 47 og 59 af Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke er bestemt, at samtlige ejere, har pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer. Endvidere er der to suppleanter. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling i februar måned.

Valgbar til bestyrelsen er alle ejere af de førnævnte matrikler.

Regler for valg af bestyrelsen m.m. er beskrevet i § 14 i foreningens vedtægter.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed herunder drift og vedligeholdelse af fællesanlæg – og varetager dens formål og interesser overfor tredjemand og offentlige myndigheder.

Endvidere organiserer bestyrelsen frivilligt fællesarbejde omkring vedligeholdelsen af fællesarealer og legepladser.

Bestyrelsens arbejde i grundejerforeningen er frivilligt og ulønnet.

Bestyrelsens medlemmer fremgår af referat fra sidste generalforsamling.

Vedtægter

Der henvises til afsnittet med vedtægterne.

Kopi af foreningens vedtægter kan rekvireres hos bestyrelsen hvis disse mangler.

Foreningens vedtægter er udarbejdet i henhold til deklaration for bebyggelsesplanen for grundejerforeningen.

Økonomi

Grundejerforeningens økonomi er baseret på fællesskab, idet alle udgifter til fællesudgifter og til forbrugsafhængige udgifter fordeles imellem de 84 parceller.

Disse fællesudgifter, som er beskrevet i vedtægternes § 5, omfatter blandt andet udgifter til varmeforsyning, vand, fællesantenne, vedligeholdelse af fællesarealer, veje og belysning.

A conto betaling for fællesudgifterne og for de forbrugsafhængige udgifter fastsættes af bestyrelsen for et år af gangen, på baggrund af det godkendte budget i henhold til den i vedtægterne angivne fordelingsnøgle.

Indbetalingerne fordeles over alle tolv måneder i året, og betales forud senest den 8. i måneden. Ved betaling efter denne dato pålignes ejerne et af generalforsamlingen fastsat gebyr, p.t. 50,00 kr pr. måned. Grundejerforeningen er tilsluttet PBS, som det anbefales at bruge. Ved betaling via Giro pålægges et gebyr på kr. 10,00 pr. indbetaling.

Regnskabsåret går fra 1.10 – 30.9. Inden regnskabsafslutningen vil der blive foretaget aflæsning af varme og varmt brugsvand samt forbruget af koldt brugsvand. Denne aflæsning danner grundlag for den endelige regnskabsopgørelse, der normalt vil blive foretaget inden årets udgang.

Bebyggelsens udseende

Ved bebyggelsens etablering blev der udfærdiget en deklaration om bebyggelsens fremtræden og anvendelse og af den fremgår bl.a.:

at bebyggelsen skal fremstå med sammenhængende kviste og med taghældning på ca. 45 grader.

at det overdækkede indgangsareal skal udføres som en sammenhængende konstruktion med gennemgående flad overdækning.

At fællesarealer stedse skal opretholdes som sådan for bebyggelsens beboere.

Senere er der blevet udfærdiget deklarationer om:

  • farver på hegn mod fællesarealer
  • vinduer ved kviste på 1. sal
  • markiser på 1. sal
  • udestuer og terrassehalvtage
  • skorstene

Der henvises til de enkelte deklarationer som er gengivet i afsnittet DEKLARATIONER (kan downlades her).

På generalforsamlingen den 23.02.1994 samt på generalforsamling den 23.02.2000 er det blevet det besluttet, hvilke farver det udvendige træværk må have.

Med henvisning til deklaration dateret 25.07.1993 er det besluttet at der ved fremtidige vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder på udhuse og hegn kun må anvendes nedennævnte farver.

Brun umbra
Mørk dodenkop
Lys dodenkop
Svenskrød
Grøn umbra
Kalk okker

Som reference anvendes GORI jordfarver.

På generalforsamlingen i 2000 blev farven “Tegl/Lys Brændt Sienna nr. 522 fabrikat Gori eller lignende” godkendt.

Skulle der være spørgsmål til ovenstående deklarationer, eller ønskes vejledning desangående, kan bestyrelsen kontaktes.

Formålet med disse retningslinier for bebyggelsens fremtræden, er at sikre at intentionerne fra bebyggelsens opførelse, om en ensartet bebyggelse, tilgodeses og respekteres.

Bestyrelsen skal derfor opfordre til, at den enkelte respekterer og efterlever disse retningslinier samt ved vedligeholdelse af sin ejendom sikrer, at den samlede bebyggelse fremstår pæn og således vedbliver at være et attraktivt boligområde.

Specielt ved større ændringer eksempelvis udskiftning af vinduer og indgangsdøre skal det henstilles, at det respekteres at bebyggelsen er tænkt som en ensartet helhed.

Husk det er ikke sikkert, at dine naboer synes, at dine ændringer af din bolig er et aktiv for bebyggelsen. Det skal derfor bemærkes, at store afvigelser fra det oprindelige for andre kan virke skæmmende på bebyggelsen og kan derfor medvirke til at skabe ufred mellem naboer.

Der skal naturligvis være plads til at den enkelte kan præge sin bolig, dog skal det ske under behørigt hensyn til at bebyggelsen fremstår harmonisk.

HUSK AT !!!!!!!

Alle bygningsmæssige arbejder, som medfører at bygningen ændrer udseende, skal forelægges kommunen til godkendelse.

Eksempelvis udestuer, halvtage, ændrede facadepartier i stueetagen m.v.

Udover de bygningsmæssige forhold skal det også henstilles, at den enkelte vedligeholder sine hegn mod fællesarealer og mod naboer, samt sikrer at hækbeplantningen holdes i en acceptabel højde og bredde, således at den ikke besværliggør færdslen på fællesstierne.

Bestyrelsen er klar over, at der er forskellige opfattelser af hvorledes haverne skal fremstå. Det skal dog henstilles, at den enkelte holder sin have fri for ukrudt i større mængder således at dette ikke breder sig til naboer eller ud over fællesarealerne.

Det henstilles endvidere, at anvendelsen af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler begrænses.

Hærværk forekommer desværre i perioder, oftest i form af graffiti eller smadrede lamper.

Hvis der sker hærværk, opfordres man til hurtigst muligt for at få det udbedret, idet vi alle har en interesse i at bebyggelsen fremstår pæn.

En hurtig afhjælpning efter hærværk er også forebyggende i forhold til nyt hærværk.

Ved hærværk på lamper ved gangstier og på parkeringspladser bedes bestyrelsen underrettet.

Vand og varmeforsyning

Bebyggelsen forsynes med varme fra Taastrup fjernvarmeværk. Fra varmecentralen forsynes de enkelte blokke via nedgravede rør til indføringsskabet i de enkelte blokke med varme og varmt brugsvand, samt koldt vand.

I blokkene finder man indføringsskabene følgende steder:

Blok A: Ikke noget skab. Føres direkte ind fra varmecentralen.
Blok B: På gavlen ved hus nr. 240.
Blok C: På gavlen ved hus nr. 252.
Blok D: På gavlen ved hus nr. 262.
Blok E: På gavlen ved hus nr. 296.
Blok F: På gavlen ved hus nr. 298 og 312.
Blok G: På gavlen ved hus nr. 314.
Blok H: På gavlen ved hus nr. 328.
Blok J: På gavlen ved hus nr. 354.
Blok K: På gavlen ved hus nr. 372.

Se i øvrigt oversigtsplan side 19.

Varmecentralen er opbygget så den kan køre næsten fuldautomatisk, og der er således ikke tilknyttet en varmemester til bebyggelsen. Det daglige tilsyn og kontrol af varmecentralen varetages af et medlem af bestyrelsen.

Blokventiler I gavlskabene i blokkene findes afspærringsventiler for koldt og varmt vand samt centralvarme. Disse må kun anvendes i nødstilfælde eller i forbindelse med reparationer af varmeanlæg eller vandinstallation i de enkelte boliger. Nøglen hertil er den samme som til fyrgården.

For Blok A er ventilerne placeret i varmecentralen. Husejerne i Blok A må i nødstilfælde rette henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Afspærringsventiler I bryggerset i hvert hus findes afspærringsventiler for centralvarmen samt afspærringsventiler til lukning af koldt og varmt vand i bryggers og gæstetoilet. Lignende ventiler findes i køkkenet for lukning af koldt og varmt vand i køkken og badeværelse på 1. sal.

Afspærringsventilerne ejes og skal vedligeholdes af den enkelte ejer, ligesom det påhviler den enkelte ejer selv, at vedligeholde radiatorer, radiatorventiler, toiletter, aftapningshaner og blan-dingsbatterier samt vaske og opvaskemaskine. Eventuelt unor-malt højt forbrug af vand eller varme, som skyldes defekter på førnævnte, påhviler den enkelte ejer.

Ved reparationsarbejder, som medfører at der foretages aftapning af centralvarmevand, skal bestyrelsen underrettes.

Målere Samme steder som afspærringsventilerne forefindes Brunata målere for vand og varmt vand. Målerne aflæses en gang årligt samtidig med aflæsning af målere på radiatorer.

Varme, varmt vand og koldt vand afregnes efter disse målere. Det er forbudt at afmontere eller gøre indgreb i disse målere. Kræver reparationsarbejder eller lignende at det er nødven-digt at afmontere målerne eller sker der ved uheld skade på målerne, skal bestyrelsen under-rettes. Udgifter i den forbindelse vil blive pålignet den enkelte ejer.

TV og internet

Grundejerforeningen har indlagt fibernet til alle huse.

Der er mulighed for at vælge alle TDC TV pakker , samt lynhurtigt internet.

Kontakt “TDC Fiber” for at til eller fravælge de ønskede servicepakker.

Kloak og regnvandsbrønde

Det enkelte hus er ansvarlig for egne kloakrør frem til fælles rensebrønd/ledning.

Til rensning af det interne kloaksystem forefindes en højtryksspuler, som kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen. Ved forstoppelse i det fælles kloaksystem og brønde rettes henvendelse til kommunens tekniske forvaltning.

Regnvandsbrønde modtager blandt andet vand fra tagrender. Derfor skal husejerne jævnligt rense tagrender, da affald herfra ellers vil give forstoppelser i regnvandsbrøndene. Opmærksomheden henledes på, at store træers rødder kan vokse ned i kloakker og brønde.

Veje og parkeringspladser

Stamvejen er udlagt til stillevej og er i alle henseender underlagt færdselslovens bestemmelse som angivet ved skiltning. Dette betyder, at den maksimale hastighed er 30 km. i timen, og at der er parkeringsforbud på stamvejen.

I øvrigt er parkeringspladsen kun beregnet til biler med en max. vægt på 3500 kg., ligesom campingvogne og trailere ikke må langtidsparkeres.

Arealet ud for varmecentralen er vaskeplads og må ikke anvendes til parkering.

Vejen og parkeringsarealerne ejes af grundejerforeningen og vedligeholdelsen påhviler denne.

Udendørsbelysning

Grundejerforeningen er ansvarlig for belysningen på gangstier og parkeringspladser.

Ved fejl og mangler samt hærværk på den udendørs belysning rettes henvendelse til bestyrelsen.

Belysningen langs stamvejen er offentlig og vedligeholdes af kommunen.

Fællesarealer og legepladser

Bebyggelsens fællesarealer består, udover vej og parkeringspladser af 2 nærlegepladser,

l boldbane, 1 petanquebane og tilstødende græsarealer.

Vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealer påhviler grundejerforeningen.

Der er ikke tilknyttet en vicevært til grundejerforeningen og arbejdet med vedligeholdelse og renholdelse af fællesarealerne er organiseret ved, at der er indgået en kontrakt med en gartner om græsslåning og ved at der afholdes fællesarbejde hvor der udføres lettere have og vedligeholdelsesarbejde.

Fællesarealerne er således grundejernes fælles ansvar og vi er alle ansvarlige for vedligeholdelsen.

Luftning af hunde kan finde sted på fællesarealerne men det henstilles, at hundeejere fjerner dyrenes efterladenskaber af hensyn til lugtgener samt af hensyn til de mange legende børn. Det henstilles, at hunde føres i snor på området.

Bilvask og støvsugning er der mulighed for ved varmecentralen. Nøgle til vandhanen er den samme som til fyrgården. Det henstilles, af hensyn til flisebelægningen på parkeringspladserne, at der ikke vaskes biler på parkeringspladserne.

Hække mod fællesarealer skal holdes klippet så færdsel på stierne kan ske ugenert. Det henstilles, at hækkene holdes i samme højde og bredde blokvis således, at denne fremstår som en helhed.

Hegnsloven påbyder i øvrigt en højde på max. 1.80 m. i skel.

Snerydning er den enkelte grundejer selv ansvarlig for på eget fortov, d.v.s. omkring eget hus. Rydning af stamveje og parkeringspladser er også grundejernes ansvar. Rydning af vej og parkeringspladser påhviler foreningen og udføres efter de på generalforsamling vedtagne retningslinier.

Voldsom leg og boldspil på parkeringsarealer bør ikke finde sted, idet dette kan påføre skader på bilerne til ærgrelse for ejerne. Der skal derfor henstilles at legearealerne/boldbanen anvendes til sådanne aktiviteter.

Stiger og trillebøre mm.

Grundejerforeningen råder over 2 trillebører samt et par høje stiger og 2 knækstiger beregnet til kvistvinduerne. Disse står i fyrgården, hvor de frit kan lånes. Husk at sætte det lånte tilbage efter brug.

Endvidere råder grundejerforeningen over en højtryksspuler, som kan lånes ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

Ejerskifte

Ved ejerskifte skal navn på den nye ejer meddeles skriftligt til administrator, ligesom administratorskal orienteres om fraflytters nye adresse. Den til enhver tid registrerede ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser overfor foreningen.

Ved ejerskifte skal der udføres aflæsning af varme, varmt vand og koldt vand. Fraflytter har ansvaret for at aflæsning udføres. Aflæsning bestilles gennem foreningens administrator.

Ved ejerskifte påhviler det fraflytter, at udlevere nøgle til fyrgård/gavlskab samt nærværende mappe indeholdende Hvem-Hvad-Hvor, vedtægter og deklarationer til ny ejer.

Ny nøgle til fyrgård/gavlskab kan rekvireres hos bestyrelsen mod gebyr på kr. 100,00.

Nyt eksemplar af nærværende mappe indeholdende Hvem-Hvad-Hvor, vedtægter og deklarationer samt kopi af referat fra sidste generalforsamling og årsregnskab, kan rekvireres fra administrator mod et gebyr på kr. 200,00.

Oversigt over bebyggelsen